2016.01.04

Mokesčių pakeitimai nuo 2016 metų

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo

1. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms  per mėnesį neviršijančioms minimaliosios mėnesinės algos (toliau — MMA), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD nuo 166 eurų padidėja iki 200 eurų. Maksimalus 200 eurų NPD kiekvieną 2016 m. mokestinio laikotarpio mėnesį taikomas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršys 350 eurų (nuo 2016-01-01 MMA – 350 eurų, minimalus valandinis atlygis - 2,13 Eur).

padidintas mėnesio NPD riboto darbingumo asmenims:
- gyventojams, kuriems nustatytas 0—25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, nuo 2016-01-01 nustatyta taikyti 270 eurų (buvo — 235 eurų) mėnesio NPD;
- gyventojams, kuriems nustatytas 30—55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, nuo 2016-01-01 nustatytas taikytinas 210 eurų (buvo — 175 eurai) mėnesio NPD;

2. Mėnesio papildomas NPD nuo 60 eurų padidintas iki 120 eurų už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.

3. Neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur sumažinamas iki 500 Eur;
- neapmokestinamas 3 000 Eur dydis, taikomas pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, sumažinamas iki 500 Eur;

4. Pajamų mokesčio lengvata taikoma nekilnojamajam turtui, išlaikytam nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, 5 metų terminas pailginamas iki 10 metų. Šis įstatymo pakeitimas taikomas kito nei gyvenamasis būstas (gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka) nekilnojamojo turto išlaikymo laikotarpiui;

Mokesčių deklaravimas

1. Deklaruotinomis tampa nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams išmokėtos tokios neapmokestinamos išmokos:

dienpinigiai;

kompensacijos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu;

darbdavio išmokėti 200 eurų neviršijantys prizai;

pensijų anuitetai, pensijų išmokos, mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymą, premijos, kurios neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;

pelno nesiekiantys vienetai privalo deklaruoti savo nariams išmokėtas pašalpas iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas mokamas gyventojams susijusiais su vienetais darbo santykiais.

2. Teikiant metinę NTM (nekilnojamojo turto mokesčio) deklaraciją KIT711 už praėjusį mokestinį laikotarpį, kartu deklaruojami ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių avansiniai nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimai. Todėl juridiniai asmenys teikdami metinę NTM deklaraciją KIT711 už 2015 metus, kartu turės deklaruoti ir 2016 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius NTM.

Avansiniai NTM sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos. Jeigu metinė NTM suma už kalendorinių metų sausio 1 dieną juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantį visą nekilnojamąjį turtą, už kurį turi būti mokamas NTM, neviršija 500 eurų, avansinių NTM mokėti neprivalo.

Nuo 435 iki 500 Eur didinama juridinių asmenų valdomo nekilnojamojo turto mokesčio riba, kurios nepasiekus neprivalu mokėti avansinio nekilnojamojo turto mokesčio.

Atkreipiame dėmesį, jog Pakeitimo įstatymu metinės NTM deklaracijos KIT711 pateikimo ir NTM sumokėjimo terminas – vasario 15 d.

3. Prižiūrimi Lietuvos banko finansų rinkos dalyviai privalės teikti VMI informaciją ne tik apie atidarytas sąskaitas bet ir apie jų apyvartas (kai visų apyvarta ne mažesnė kaip 15 000 Eur, o sąskaitos likutis metų pabaigoje ne mažesnis kaip 5 000 Eur.)

4. Nuo kitų metų bendrovės gyventojų pajamų mokesčių permoka galima mažinti kitų mokesčių nepriemokas.

5. Iki 2016 m.birželio 30 d. mokesčių mokėtojai privalės informuoti mokesčių administratorių apie nuo 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų, įsigyto turto, tai pat paskolintų lėšų įsigijimo šaltinius. Informacijos pateikti nereikia jeigu ji buvo pateikta pagal kitų mokesčių reikalavimus.

Įmonės VMI privalės pateikti informaciją apie iš įmonės akcininkų gautas lėšas, jeigu asmens įnešta  suma per kalendorinius metus yra ne mažesnė nei 15 000 Eur.

Tai pat reikia pateikti informaciją apie atskaitingo asmens skolas bendrovei ir bendrovės skolas šiems asmenims jeigu skolos suma metų pabaigoje bus didesnė nei 15 000 Eur.

Nuo 2016 01 01 įmonės turės informuoti VMI apie užsienio juridinių asmenų suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių vertė per kalendorinius metus viršija 15 000 Eur.

Nuo 2016 01 01 įmonės, laikinai įdarbinantys užsieniečius privalės pateikti informaciją apie šias sutartis ir asmenis.

Nuo 2016 01 01 ant sąskaitų faktūrų ir PVM sąskaitų faktūrų nereikia parašų.

Dėl Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, privalo mokėti 9 proc. PSD įmoką nuo MMA (nuo 2016-01-01 MMA - 350 Eur);

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2016 sausio 01d. VMI neadministruos, mokėti įmokas reikės į Sodros sąskaitą.

Pridėtinės vertės mokestis

1. PVM skirtumo grąžinimas galimas kas mėnesį (vietoj pusmečio) asmenims, parduodantiems metalą, medieną ir statybos darbus, už kuriuos PVM turi apskaičiuoti pirkėjas.

2. Nebelieka prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu PVM mokėtojams, nereikia mokėti avansinių mokėjimų, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 3 mln. eurų sumą.

2015.01.01

Įmonėms ir gyventojams aktualūs įstatymų pakeitimai susiję su euro įvedimu

Paikeitimai su minimaliu darbo užmokesčiu ir GPM

 

Dydis Lt iki 2014 m. gruodžio 31d.

Dydis Eur nuo 2015 m. sausio 1d.

NPD už vaikus

200

60

NPD neįgaliesiems

600, 800

175, 235

Neapmokestinamos prizų sumos, gautos iš darbdavių

700

200

Neapmokestinamos dovanų sumos, gautos ne iš darbravių

320

100

NPD iš kitų asmenų (ne giminių) gautoms dovanoms

8000

2500

NPD už miško gėrybes

10 000

3 000

minimali darbo alga 

1035 (nuo 2014.10.01)

300

minimalus valandinis atlyginimas

6,27 (nuo 2014.10.01)

1,82

mėnesinė NPD formulė

570-0,26x(atlyginimas-1000)

166-0,26x(atlyginimas-290)

metinė NPD formulė

6840-0,26x(atlyginimas-12000)

1992-0,26x(atlyginimas-3480)

Bazinė mėnesinė alga

122

35,5

Bazinis valandinis atlygis

0,73

0,22

Bazinis socialinis išmokos dydis

130

38

Valstybės remiamų pajamų dydis

350

102

PVM pasikeitimai

 

Dydis Lt iki 2014 m. gruodžio 31d.

Dydis Eur nuo 2015 m. sausio 1d.

Registravimosi PVM mokėjimu riba

155 000

45 000

Registravimasis PVM mokėjimu dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės

35 000

14 000

PVM sąskaita faktūra, įsigyjant degalus, laikomas kvitas, jei suma neviršija

500

150

PVM mokestiniu laikotarpiu gali pasirinkti pusmetį, kai pajamos neviršija

200 000

60 000

PSD pasikeitimai

 

Dydis Lt iki 2014 m. gruodžio 31d.

Dydis Eur nuo 2015 m. sausio 1d.

Mėnesinis PSD savarankiškai besidraudžiantiems  asmenims, gyventojams, vykdantiems individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą

93 (nuo 2014.10.01)

27

Metinis PSD savarankiškai besidraudžiantiems  asmenims, gyventojams, vykdantiems individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą

1089

324

Mėnesinis PSD gyventojams, vykdantiems  žemės ūkio veiklą, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 2EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai

93

27

Metinis PSD gyventojams, vykdantiems  žemės ūkio veiklą, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 2EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai

1089

324

Minimalus fiksuotas mėnesinis pajamų mokesčio dydis(dirbantiems įsigijus verslo liudijimus)

150

45

Minimalus fiksuotas metinis pajamų mokesčio dydis(dirbantiems įsigijus verslo liudijimus)

1800

540

 Pelno mokesčių pakeitimai

Dydis Lt iki 2014 m. gruodžio 31d.

Dydis Eur nuo 2015 m. sausio 1d.

Nereikia mokėti avansinio pelno mokesčio

1 000 000

300 000

Apmokestinama 5 proc. pelno mokesčio tarifu

1 000 000

300 000

Investicinio projekto lengvata, įsigyjant krovininius automobilius

1 000 000

300 000

Pajamų riba, kurios neviršijus įmonės gali taikyti pinigų apskaitos principą

100 000

30 000

Pelno nesiekiančių įmonių 0 proc.pelno mokesčio tarifu apmokestinama suma

25 000

7 250